Urbár Vrbica-titulok
Ulica 1. mája 95,
031 01
Liptovský Mikuláš
Urbár Vrbica-titulok
Urbár Vrbica

 

Výpis z registra pozemkových spoločenstiev

Nízke Tatry-Jasná
 

 

 

 

Postup pri prevode spoluvlastníckeho podielu člena UVPZ na inú osobu

PRÁVNA ÚPRAVA
Základný právny predpis zákon NR SR číslo 181/1995 Z.Z. o pozemkových spoločenstvách uvádza v § 7 :
"Členovia spoločenstva môžu prevádzať svoj vlastnícky podiel spoločnej nehnuteľnosti a s ním súvisiace práva a povinnosti len za podmienok ustanovených v tomto zákone a vo vyhlásení spoločníkov o združení alebo v zmluve o založení a v osobitnom predpise 14" (odkaz pod čiarou číslo 14 je § 140 Občianskeho zákonníka).
Občiansky zákonník § 140 uvádza:
"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116,117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."
POSTUP PRI PREVODE SPOLUVLASTNÍCKYCH PODIELOV
- Každý člen urbáru má právo so svojím spoluvlastníckym podielom disponovať. Môže uskutočniť jeho prevod (predaj, darovanie, zámena, iná zmiešaná zmluva) na inú osobu.

- Bez akéhokoľvek obmedzenia tak môže urobiť len v prípade blízkych osôb.
Blízka osoba :
- príbuzní v priamom rade (rodičia, deti, vnuci, starí rodičia),
- súrodenci,
- manžel, manželka,
- iné osoby (napr. strýko, synovec, bratranec, švagor, druh) za predpokladu, že ujmu jedného pociťuje druhý ako svoju vlastnú.

- Pri prevode na iné, ako blízke osoby je voľnosť člena pozemkového spoločenstva v rozhodovaní obmedzená a musí svoj podiel ponúknuť prednostne ostatných spoluvlastníkom. Ide tu o uplatnenie predkupného práva.

- Ponuka musí byť urobená písomne a musí byť doručená všetkým členom spoločenstva - spoluvlastníkom.

- Pri uplatnení predkupného práva by mala byť uplatnená predovšetkým dohoda medzi prevodcom a ostatnými členmi pozemkového spoločenstva - spoluvlastníkmi. Ak by ku dohode nedošlo, má každý z členov pozemkového spoločenstva - spoluvlastníkov právo na vykúpenie prevádzaného podielu podľa veľkosti svojho spoluvlastníckeho podielu.

- Predkupné právo má aj UVPZ Vrbica Liptovský Mikuláš ako právnická osoba a to s poukázaním na ustanovenia § 7 zákona NR SR č. 181/1995 Z.z.

- Vlastníci podielov môžu vykonávať svoje dispozičné oprávnenia prevodom iba celého svojho podielu na iné osoby a to za podmienok uvedených v zákone č. 181/1995 Z.z a OZ.

- Pri drobení jednotlivých vlastníckych podielov (pri vysporiadaní dedičov) nesmú vzniknúť vlastnícke podiely spoločnej nehnuteľnosti s menšou výmerou ako 2 000 m².

- Ak by člen pozemkového spoločenstva - spoluvlastník uskutočnil prevod svojho podielu na inú sobou než blízku osobu bez rešpektovania predkupného práva ostatných členov pozemkového spoločenstva - spoluvlastníkov UVPZ, je prevod (predaj, darovanie, zámena, iná zmiešaná zmluva) neplatný.

- Neplatnosti prevodu sa môže dovolať ktorýkoľvek z členov pozemkového spoločenstva - spoluvlastníkov.

- Z dôvodu vykonania zmien v registrácii členov musí oznámiť každý člen pozemkového spoločenstva - spoluvlastník výboru pozemkového spoločenstva každý prevod i svojho spoluvlastníckeho podielu na osoby blízke.

 
Urbár Vrbica