Urbár Vrbica-titulok
Ulica 1. mája 95,
031 01
Liptovský Mikuláš
Urbár Vrbica-titulok
Urbár Vrbica
Vítame Vás na stránke Urbáru Vrbica, Pozemkové spoločenstvo (UVPZ).

Výbor spoločenstva pre zlepšenie informovanosti členov sa rozhodol urobiť a zaviesť webovú stránku. Každé spoločenstvo resp. jeho výbor má základnú úlohu uspokojovať potreby svojich členov a to dodržiavaním prijatého a schváleného vnútorného predpisu - stanov spoločenstva.

Zároveň chceme informovať našu členskú základňu, najmä členov a sympatizantov, ktorí bývajú mimo územia našej pôsobnosti o tom ako pracujeme, ako hospodárime resp. ako sa nakladá s naším spoločným majetkom.

Prostredníctvom tejto stránky Vám chceme dať možnosť vyjadriť sa k rôznym problémom, aj mimo rokovania Valného zhromaždenia, ktoré sa poriada len raz ročne. Vhodné neanonymné príspevky budú predmetom jednania výborových schôdzí s vyjadrením stanoviska.

ikona

REMING a.s. Žilina - INFORMÁCIE PRE PODIELNÍKOV

UPOZORNENIE PRE PODIELNÍKOV týkajúce sa firmy REMING a.s. ŽILINA

Upozornenie pre podielníkov - REMING a.s. Žilina [PDF,131kB]

 

LIST URBÁRU VRBICA spoločnosti REMING a.s. ŽILINA (4.2.2016)

List Urbáru Vrbica, Pozemkového spoločenstva spoločnosti REMING a.s. ŽILINA (zo dňa 4.2.2016) - na stiahnutie [PDF,405kB]

ikona
Stanovisko Urbáru Vrbica, Pozemkové spoločenstvo k riešeniu "Modernizácie železničnej trate Žilina - Košice úesk trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry /mimo/", ktoré má na starosti fy REMING CONZULT a.s., Trnavská cesta 27, Bratislava 3 :

Žiadosť o oddelenie a výkup novovytvorených pozemkov zo spoločnej nehnuteľnosti patriacej podielníkom urbáru Vrbica bola prejednaná na valnom zhromaždení vlastníkov podielnikov spoločenstva dňa 22.2.2014, pričom bolo prijaté nasledovné uznasenie: Súhlas na oddelenie novovytvorených pozemkov zo spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Lipt. Mikuláš pre realizáciu investičnej akcie "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice úesk trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry /mimo/", vytvorených GO plánom č. 204-76/2012 na základe žiadosti REMING CONSULT a.s. Bratislava zo dňa 26.11.2013 a 14.2.2014 za ceny uvedené v znaleckom posudku Ing. Milana Vyparinu a ktoré sú prílohou uznesenia. V prípade, že ceny budú nižšie ako sú ceny uvedené v znaleckom posudku Ing. Milana Vyparinu, súhlas zhromaždenia na oddelenie novovytvorených pozemkov neplatí.

Skrátený znalecký posudok Ing. Milana Vyparinu je nasledovný: Výbor Urbáru Vrbica Pozemkové spoločenstvo doporučuje, aby písomne vyzvaní vlastníci na odkúpenie predmetnej nehnuteľnosti zaujímali stanovisko v zmysle prijatého uznesenia.

ZNALECKÝ POSUDOK, Znalec: Ing. Milan Vyparina [PDF,565kB]

Nízke Tatry-Jasná

INFORMÁCIE

ZHROMAŽDENIE ČLENOV SPOLOČENSTVA - POZVÁNKA

ikona

Urbár Vrbica, Pozemkové spoločenstvo Vás pozýva na Zhromaždenie členov spoločenstva podľa Čl.VI. Zmluvy o pozemkovom spoločenstve dňa 24.3.2018 (sobota) o 10.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Prezentácia od 9.30 hod. Viac informácií v prílohe:

Pozvánka na Zhromaždenie členov spoločenstva 2018 [PDF, 215kB].

DÔLEŽITÝ OZNAM O ZRÁŽKOVEJ DANI na podiely člena pozemkového spoločenstva

ikona

Viac informácií v prílohe:

Na podiely člena pozemkového spoločenstva po zdanení za rok 2017 sa 1 x uplatňuje zrážková daň vo výške 7%. [PDF, 362kB].

OZNAM ČLENOM POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA URBÁRU VRBICA K VÝKUPU POZEMKOV SPOLOČNOSŤOU REMING, a.s. PRE ŽSR

ikona

Viac informácií v prílohe:

Oznam členom PS k výkupu pozemkov spoločnosťou Reming, a.s. [PDF, 858kB].

DÔLEŽITÝ OZNAM!

ikona

Oznamujeme všetkým dotknutým spoluvlastníkom nehnuteľností vo veci "Modernizácie železničnej trate Žilina-Košice", úsek trate L.Mikuláš -Poprad Tatry aby k návrhom na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, spoločnosti PRO INVEST s.r.o., požiadali pred vlastným rozhodnutím v termíne do 22.12.2016 o poradnú informáciu u zástupcov výboru Urbáru Vrbica na uvedených kontaktoch.

ZMENA SYSTÉMU PRIDEĽOVANIA LÍSTKOV OD SPOLOČNOSTI TMR

ikona

Zmena systému prideľovania bezplatných vstupeniek pre členov pozemkového spoločenstva Urbár Vrbica od spoločnosti TMR pre stredisko Jasná a Tatralandia! S platnosťou od 1.12.2016 TMR upúšťa od prideľovania tzv. voľných lístkov pre svoje h.u. strediská v papierovej podobe. Viac informácií v prílohe:

Zmena systému prideľovania bezplatných vstupeniek od TMR od 1.12.2016 [PDF, 375kB].

VÝPIS Z REGISTRA POZEMKOVÝCH SPOLOČENSTIEV 2016

ikona

Informatívny Výpis z registra pozemkových spoločenstiev pre Urbár Vrbica PS, vydaný Okresným úradom, Pozemkový a lesný odbor Liptovský Mikuláš dňa 20.4.2016.

Výpis z registra pozemkových spoločenstiev 2016 [520kB].

UPRAVENÁ ZMLUVA O POZEMKOVOM SPOLOČENSTVE

ikona

Konečná verzia Zmluvy o pozemkovom spoločenstve, upravená podľa zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách je dostupná na stiahnutie v PDF-formáte [160kB].

Urbár Vrbica